OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

zde uvedené obchodní podmínky vymezují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu www.nabytek-kelt.cz, které jsou pro obě strany závazné.

2. Objednání zboží

podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím.

po přijetí Vaší objednávky můžete být požádáni k úhradě zálohy na Vaší objednávku ve výši 40% z ceny zboží, aby se předešlo neuváženým objednávkám.Na zálohu Vám bude vystavena zálohová faktura s veškerými náležitostmi. Záloha je nevratná. při platbě převodem na účet Vám nejprve vystavíme proforma fakturu, kterou Vám zašleme elektronicky nebo mailem. Proforma faktura bude obsahovat veškeré iniciály a číslo účtu, na který uhradíte danou částku.

prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.

vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky internetového obchodu www.nabytek-kelt.cz kupující dává souhlas ke shromaždování a archivování osobních údajů a jeho nákupech od potvrzení objednávky prodávajícím začíná dodací lhůta.

3. Ceny a platby

ceny uvedené na webových stránkách www.nabytek-kelt.cz jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo řidiči. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

v případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění, zálohu zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

Způsoby úhrady zboží:

1. převodem na účet

po přijetí Vaší objednávky můžete být požádáni k úhradě zálohy na Vaší objednávku ve výši 30% z ceny zboží, aby se předešlo neuváženým objednávkám.Na zálohu Vám bude vystavena zálohová faktura s veškerými náležitostmi. Záloha je nevratná. při platbě převodem na účet Vám nejprve vystavíme proforma fakturu, kterou Vám zašleme elektronicky nebo mailem. Proforma faktura bude obsahovat veškeré iniciály a číslo účtu, na který uhradíte danou částku.

po uhrazení platby na účet Vám zašleme vystavenou fakturu, jako doklad o zaplacení.

2. hotově

při osobním odběru,

3. Koupě zboží na splátky

internetový obchod www.nabytek-kelt.cz nabízí koupi zboží na splátky od následujících partnerů: Cetelem,ESSOX

4. Záruka

záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on - line katalogu na webových stránkách www.nabytek-kelt.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami. Při zjištění závad na nábytku, prosíme tento nábytek nemontovat - z důvodu možnosti reklamovat jednotlivé díly.

místem uplatnění reklamace je FCO sklad prodávajícího

5. Vrácení zboží

spotřebitel má právo podle Občanského zákoníku č. 40/1964 sbírky v aktuálním znění ustanovení § 53 odst. 7 a 10 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem či faxem) formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme.

po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však dopravného a manipulačních poplatků, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na nutné náklady, zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

6. Zboží

potahové látky a barevné odstíny dřevěného nábytku se mohou lišit od skutečnosti (vlivem technických důvodu, nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.).

prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu potahu a dřeva v závislosti na výrobních změnách výrobce, které nejsme schopni ovlivnit.

foto je ilustrační, dekorace není součástí výrobku.

povolená tolerance rozměrů nábytku +-5%.

7. Závěrečná ustanovení

tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

Dodací podmínky

1. Dodací lhůta

dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. Prodávající si vyhrazuje dodací lhůtu 2-7 týdnů z důvodu široké variability výrobků. Nedodá-li prodávající zboží ve stanovené lhůtě, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení.

2. Dodávka zboží

prodávající bude informovat kupujícího o dodávce zboží telefonicky, emailem, faxem před dodáním zboží.

kupující je povinen zajistit si dostatečný počet osob na složení objednaného zboží, zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit odpovědné osobě (řidič). Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad.

kupující je povinen dodané zboží bezodkladu prohlédnout a v případě nekompletnosti zboží nahlásit do 2 pracovních dnů ode dne doručení. Pozdější reklamace nebudou vyřízeny.

nebude-li kupující schopen dané zboží převzít ve stanoveném termínu, musí neprodleně informovat prodávajícího, nejpozději však do 24 h po sdělení termínu dodávky (z důvodu plánování tras, vytíženosti auta apod.).

odmítne-li kupující převzít zboží při dodávce, nebude-li k zastižení na kontaktní adrese bude prodávající požadovat náklady spojené s dodáním zboží.

3. Doplňková ustanovení

zboží je doručeno před dům kupujícího s ohledem na dostupnosti vozu. Řidič zpravidla jezdí bez závozníka, proto není schopen zboží stěhovat po domech či patrech. Naše firma je schopna zajistit připadnou vynášku zboží s ohledem na vytíženost kapacit.

zájem o vynášku, montáž je třeba uvést v poznámce při objednání zboží.

po obdržení objednávky, vyrozumí prodávající kupujícího a předběžné kalkulaci.

Cena vynášky - 75 Kč/ks á patro
Donáška k domu - 75 Kč/ks
služba vynášky je doplňková, prodávající si vyhrazuje právo tuto službu odmítnout z časových nebo kapacitních důvodů.
montáž -cena po individuální domluvě.

platba vynášky a montáže lze pouze hotovostním stykem

objednávka montáže a vynášky je závazná, bude-li tato služba odmítnuta při dovozu zboží, bude prodávající požadovat po kupujícím náklady spojené s odmítnutím.

 

Všeobecné podmínky

tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit i jako záruční list. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou či emailovou zprávu na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, tak mu hrozí, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel.

reklamace bude vyřízena v souladu s paragrafem 19 Zákona o ochraně spotřebitele.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
GLS - drobné zboží
odeslání přes GLS je na posouzení typy, váhy a objemu zboží Vám sdělíme při potvrzení objednávky (pouze jen drobné zboží)
290,00 Kč ZDARMA
Doprava obchodu
Při objednávce do 5.000,- Kč. Doprava zboží (nábytek, zboží větších rozměrů - Křesla, pohovky, atd...) našimi firemnímy vozy.
290,00 Kč ZDARMA
Doprava obchodu
Při objednávce nad 5.000,- Kč. Doprava zboží (nábytek, zboží větších rozměrů - Křesla, pohovky, atd...) našimi firemnímy vozy.
480,00 Kč ZDARMA
Doprava obchodu
Při objednávce nad 20.000,- Kč je doprava zdarma
ZDARMA ZDARMA
Osobní odběr - sklady
Možnost osobního odběru Ostrava Hrabová 7:00 - 18:00 (Po - Pá), nutno volat předem.
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Dobírka GLS
40,00 Kč
Dobírka Doprava obchodu
Platí pouze pro větší zboží - nábytek
BEZ POPLATKU
Bankovní převod
BEZ POPLATKU
Úvěr Hello Bank
Splátkový prodej
BEZ POPLATKU
Hotově
Osobní odběr
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF